Navigace sekcemi na AVÍZO.cz:
ISO

CERTIFIKACE FIRMY DLE ISO 9001:2000
Firma REPRONIS byla úspěšně certifikována v roce 2004 dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.
Považujeme za důležité a praktické Vás seznámit s podrobnostmi tohoto aktu a následného procesu, objasnit, co jsou normy ISO, co pro firmu znamená takovou certifikaci získat a především, co to znamená pro klienty, tedy pro Vás.


CO ZNAMENÁ CERTIFIKACE FIRMY REPRONIS PRO JEJÍ KLIENTY?

Certifikace je pro klienty především garancí, že ve firmě je zaveden systém managementu jakosti odpovídající mezinárodnímu standardu. To znamená, že ve firmě jsou stanoveny a na všech úrovních dodržovány takové mechanizmy, aby celková kvalita produkce firmy byla zachována a zvyšována, a že poptávka klienta bude tudíž uspokojena podle jeho požadavků a očekávání. Certifikace podle norem ISO je dnes běžně vyžadována nejenom zahraničními odběrateli a je dobrou známkou kvality
a úrovně obchodního partnera.

CO JE TO ISO ?

ISO je zkratka Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization). Tato organizace je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Tvorba mezinárodních norem je obvykle prováděna technickými komisemi ISO. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování, ke schválení je třeba souhlas alespoň 75% z hlasujících členů. Z mezinárodních norem pak vychází normy evropské a z těchto normy národní. Ty jsou obvykle textově shodné nebo s drobnými úpravami.
Tak se můžete setkat s označením ISO 9001 – mezinárodní normou, EN ISO 9001 – evropskou normou vycházející z ISO 9001, a potom s označením ČSN EN ISO 9001 – českou národní normou vycházející z evropské normy. V konkrétním případě normy ISO 9001 jsou všechny verze textově shodné bez úprav.

CO JE TO NORMA ISO 9001?

Normy řady 9000 se zabývají systémem managementu jakosti. Současná norma ISO 9001:2000 je třetím vydáním normy ISO 9001. Ruší a nahrazuje druhé vydání z r. 1994 a kromě toho také ISO 9002:1994 a ISO 2003:1994, je technickou revizí těchto norem. Název normy ISO 9001:2000 zní Systémy managementu jakosti – Požadavky, tzn. že byl také revidován. Není zde už termín „zabezpečení jakosti", což znamená, že požadavky na systém managementu jakosti jsou zaměřeny kromě prokazování jakosti produktu také na zvyšování spokojenosti zákazníků.
Laicky řečeno, aplikace norem ve firmě znamená, že zákazník dostane přesně to, co požadoval, a že ve firmě jsou přesně definované mechanizmy činností a odpovědností vedoucí k udržení a zvyšování kvality produkce ve všech oblastech činnosti firmy.

CO MUSELA FIRMA REPRONIS UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKACE?

Zavedení systému řízení jakosti byl a je velmi náročný a dlouhodobý proces, kterého základem je mapování jednotlivých činností ve firmě a jejich zaznamenání v písemné podobě. Norma stanovuje oblasti, které je třeba zpracovat a přizpůsobit jejím požadavkům. Z toho plyne, že zavedení systému managementu jakosti zasahuje do samotného fungování firmy, do organizace práce a činnosti jednotlivých lidí, ovšem v tom smyslu, že v ní zavádí pořádek, stanovuje návaznost činností, odpovědnosti a pravomoci.
Důležité je také si uvědomit, že certifikaci podléhá firma, nikoliv její produkt (na rozdíl např. od značky Czech made, která je pouze oceněním produktu). Základním dokumentem je Příručka jakosti (Quality Manual). Tento dokument obsahuje jednotlivé kapitoly normy aplikované ve firmě s odkazem na dokumentaci používanou v systému managementu jakosti. Je základním dokumentem pro budování a udržování systému jakosti.

Audit u firmy REPRONIS byl proveden mezinárodně akreditovanou firmou TÜV CZ s.r.o.


tecka
Napište nám| O nás | Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 1024 × 768